Leerlingenzorg

Zorgverbreding

Onder ‘zorgverbreding’ verstaan we: de uitbreiding van de maatregelen en activiteiten op school om een zo goed mogelijke zorg te garanderen voor leerlingen, speciaal voor hen die specifieke pedagogische en/of didactische behoeften hebben. Kenmerkend voor ‘zorgverbreding’ is de centrale rol die voor de groepsleerkrachten is weggelegd. Zij zijn, met ondersteuning van de schoolcoördinator en intern begeleider (ib-er) de uitvoerders van de zorg in de school. Het zorgverbredingproces is er dan ook op gericht de leerkrachten zodanig te ondersteunen dat zij leerlingen met specifieke leer- en/of gedragsproblemen zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden.

Handelingsgericht werken

Op onze school werken we volgens de uitgangspunten van het handelingsgericht werken.  Kort gezegd komt het er op neer dat we bij handelingsgericht werken niet meer willen uitgaan van het denken in achterstand in ontwikkeling bij leerlingen, maar dat we juist willen kijken naar de unieke mogelijkheden en capaciteiten die elk kind heeft en daar bij aansluiten. De uitgangspunten op een rijtje:

 • de onderwijsbehoeften van het kind staan centraal
 • systematisch en transparant werken bij het diagnosticeren
 • doelgericht werken: dwz alleen die informatie verzamelen die relevant is. Van ‘willen weten om te weten’ naar ‘willen weten om te adviseren’
 • niet alleen richten op sec het kind, maar op het kind in interactie met zijn omgeving
 • constructief samenwerken met alle betrokkenen, dus met ouders en evt. externe instanties èn het kind zelf
 • letten op positieve kenmerken van het kind

Typerend voor de praktische werkwijze van HGW is dat er cyclisch wordt gewerkt naar een gesteld doel. Na elke periode van ongeveer 8 weken wordt de cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren weer doorlopen. De afgenomen toetsen worden dan bekeken en op grond daarvan wordt het groepsplan weer bijgesteld. Die groepsplannen zijn hèt middel voor de leerkracht om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op wat de groep nodig heeft. Om het voor de leerkracht werkbaar te houden worden de leerlingen van de groep meestal in 3 niveaugroepen ingedeeld: een gemiddelde groep die het standaard leerstofaanbod krijgt, een bovengroep die minder instructie en meer uitdaging krijgt en een ondergroep die een verlengde instructie en evt. extra oefenstof krijgt. Steeds wordt uitgegaan van een gezamenlijke start met alle niveaus bij elkaar. Naast deze 3 niveaus kunnen er ook 1 of enkele kinderen zijn die een individueel programma volgen voor een bepaald vak, maar dat proberen we zoveel mogelijk te beperken.

Voor alle primaire vakken: rekenen, taal, lezen, spelling en begrijpend lezen worden groepsplannen gehanteerd.

Zorgteam

In de zorg aan de leerling is de leerkracht de spil. Hij/zij signaleert of de ontwikkeling van het kind naar verwachting verloopt. Om de leerkracht te ondersteunen in deze signalering en de eventuele vervolgstappen is een zorgteam in het leven geroepen. Het zorgteam bestaat uit enkele personen met specifieke functies en deskundigheden. Zij buigen zich in samenspraak met alle betrokkenen (leerkracht, ouders, kind, evt. externe instanties) over de te nemen stappen. Zij adviseren en helpen bij het opstellen van een handelingsplan en indien nodig ook bij een externe aanmelding of onderzoek. Vervolgens wordt er na een afgesproken periode geëvalueerd en worden er zo nodig nieuwe acties ondernomen.


Het zorgteam bestaat uit de intern begeleider, de onderbouwcoördinator, de schoolcoördinator en de directeur.

 • Samen zijn zij verantwoordelijk voor de aansturing van de leerkrachten,  voor het helpen vormgeven van het zorgproces in de klas en voor het bewaken en coördineren van de specifieke leerlingenzorg.
 • De intern begeleider heeft een adviserende en begeleidende rol ten opzichte van de leerkrachten, zodat deze de hulp aan de kinderen zelf kunnen bieden.
 • De directeur is eindverantwoordelijk.

Vanuit de gemeente Rotterdam is er een schoolcontactpersoon aangesteld die het zorgteam adviseert.

Zorgontwikkeling en functies

De school en de zorg zijn in ontwikkeling. Zorg wordt steeds meer in de klas gegeven door de leerkracht, de onderwijsassistent, medeleerlingen en educatieve softwareprogramma’s. Er is een afname van hulp buiten de groep. Bij de hulp in de klas wordt de leerkracht ondersteund door de ib-er. Hulp buiten de groep wordt alleen gegeven als daar speciale noodzaak voor bestaat. Zorgleerlingen worden in het zorgteam besproken.

Leerlingvolgsysteem

Om grip te krijgen op het zorgverbredingproces, is het nodig de ontwikkeling van de leerling goed in beeld te krijgen. De vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen houden we o.a. bij met behulp van een leerlingvolgsysteem (LOVS).
Dit bestaat uit landelijk genormeerde toetsen of observaties, die structureel en planmatig op vaste perioden worden afgenomen. Hiervoor wordt jaarlijks een toetskalender opgesteld. Bij het opstellen hiervan wordt het dyslexieprotocol gehanteerd.
Als de ontwikkeling van een kind moeizaam of veel sneller dan gemiddeld verloopt, wordt dit middels het leerlingvolgsysteem snel duidelijk en kunnen er (hulp)stappen ondernomen worden.
Periodiek zijn er naar aanleiding van LOVS-toetsen besprekingen met de leerkracht, ib-er en schoolcoördinator.

Leerling-dossier

Elk kind heeft op school een eigen dossier, waarin de meest relevante gegevens opgeborgen worden. Dit dossier wordt grotendeels digitaal middels een webbased systeem, Parnassys genaamd, opgebouwd. De leerkracht wordt geacht kennis te nemen van de inhoud en deze te actualiseren. Zo kunnen we als school garanderen dat nieuwe leerkrachten de vastgelegde informatie over uw kind ter beschikking hebben. Ouders kunnen via het ouderportaal zelf inloggen in Parnassys en daar de citoresultaten, de resultaten van de methodegebonden toetsen en het digitale rapport van hun kind bekijken.

Zorgprocedure

In het kort beschrijven we hier de zorgstappen:
1. Eerste signalering
2. Eerste hulp in de groep
3. Intern onderzoek /leerlingbespreking
4. Opstellen handelingsplan (HP)
5. Evaluatie HP
Dan zijn er variaties mogelijk: doel gehaald en dossier sluiten; doel niet gehaald, vervolgstappen:
6. Bespreken in het zorgteam (en evt met schoolcontactpersoon)

7. Opstellen handelings- of begeleidingsplan

8. Evaluatie

Dan zijn er weer variaties: doel gehaald en dossier sluiten, of vervolgstappen:
9. a. Verwijzing
b. Ambulante begeleiding etc.
Het spreekt vanzelf dat een leerkracht u van de stappen op de hoogte houdt.

 

Passend Onderwijs

Passend onderwijs – in algemene zin                                                                                                

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.                       

Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt  kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs.

Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht.                                                  

Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling) maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.

De mogelijkheid dat een kind voor de beste ondersteuning een passende plek vindt op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal (cluster) onderwijs blijft bestaan. De indicatieprocedures die hiervoor nodig zijn, zijn wel aanzienlijk eenvoudiger  gemaakt. Om het bovenstaande mogelijk te maken gaan de basisscholen beter samen werken. In het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO) zullen scholen uit heel Rotterdam en de gemeente Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk organiseren.  Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Passend onderwijs – bij ons op school

Wanneer een kind wordt aangemeld op een school, zal deze school zoveel mogelijk een passende onderwijsplek bieden. Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Alle Rotterdamse basisscholen hebben verplicht een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s)  in te zien op de (school)website en ligt ter inzage bij de directie van de school.

Wanneer een kind op een school wordt aangemeld en duidelijk is dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit geldt overigens ook wanneer sprake is van aanmelding op meerdere scholen.

De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelaten; tijdig aanmelden (bij voorkeur 10 weken voor de start van het schooljaar) is dus erg belangrijk.

Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de behoefte van het kind, de mogelijkheden van de school en regio en de voorkeuren van de ouder(s)/verzorger(s).

Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur het kind een passende

onderwijsplek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht.  Het zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek, doet het schoolbestuur uiteraard in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, zal een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld.

Voor kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben zal er weinig veranderen. Wel bestaat de mogelijkheid dat er op termijn meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, op school of in de groep komen. Dit is echter afhankelijk van de afspraken die de scholen in de regio met elkaar hebben gemaakt.

Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering van passend onderwijs is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ouder(s)/verzorger(s) en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan  ontwikkelen. We noemen dat educatief partnerschap.

Deze vorm van partnerschap waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende de gehele schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het verblijf van uw kind op school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt u nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die voor/bij uw kind van belang zijn.

Het uitspreken  van wederzijdse verwachtingen op basis van een transparante houding, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en onderwijs, zal zorgen voor een betere samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s) en school. Samen is meer!

Hoe en wanneer je kind aanmelden op een school?

Elders in de schoolgids vindt u onze werkwijze rond toelating betreffende identiteit. Aanvullend op dit toelatingsbeleid gelden de afspraken rondom Passend Onderwijs zoals hieronder beschreven.

Voor alle scholen gelden de volgende algemene regels:

 • Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school.
 • Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk.
 • Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst naar de ouders. Toelating van het kind dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te zijn. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken. Bijvoorbeeld als de school nader onderzoek naar het kind wil doen dat langer duurt.
 • Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, is de school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden.

Onderwijsconsulenten

Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in primair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP).       

Contactgegevens PPO Rotterdam

Bezoekadres: Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam                                                            Postadres: Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam

E-mail: info@pporotterdam.nl                                                                                              

Internet: www.pporotterdam.nl

Schoolondersteuningsprofiel:

Kompas – gecomprimeerd SOP nov 2019

 

Onderwijs Zorg Overleg

Indien er meerdere instanties betrokken zijn bij een leerling en de problematiek of oplossing ligt niet voor de hand dan organiseren wij een Onderwijs Zorg Overleg. Alle betrokkenen en ouders komen bij elkaar om samen te zoeken naar de best passende oplossing.

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk biedt hulp bij problemen thuis of op school.

Voorbeelden: kinderen die slecht presteren (thuis of op school), kinderen die geen vriendjes hebben, kinderen die hulp nodig hebben bij de verwerking van bijv. scheiding van ouders. Het gaat om kortdurende hulpverlening. De gesprekken vinden op school of  thuis plaats. Indien nodig wordt verwezen naar een andere hulpverlenende instantie. Ouders, leerkrachten, maar ook kinderen kunnen rechtstreeks een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker. Aan het schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.

Het schoolmaatschappelijk werk heeft regelmatig contact met de directie en ib-er over de leerlingen die zij spreekt.

De schoolmaatschappelijk werker voor Het Kompas is mw. Jenny Balgobind. Zij is elke maandag op school. Mailadres: jenny.balgobind@smwr-rijnmond.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of als uw kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school van uw kind een jeugdverpleegkundige verbonden.

Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een afspraak op het CJG of op school. Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en motoriek van uw kind. Ook wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te gaan. Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze stellen.

Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rodehond. U krijgt hierover een brief via het RIVM.

Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u een brief waarin we u de mogelijkheid geven een afspraak met ons te maken. U kunt zelf kiezen of u dit wilt. Redenen kunnen zijn:

 • U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt.
 • U heeft vragen, bijvoorbeeld over voorbereiden op het voortgezet onderwijs.
 • U heeft het idee dat uw kind niet lekker in het vel zit.
 • Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en daarover wilt u advies.

 

Soms sturen wij gelijk een uitnodiging voor een afpraak met de jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld omdat wij ons zorgen maken, graag iets met u en uw kind willen bespreken of omdat u eerder zelf heeft aangegeven een afspraak te willen.

 Schoolziekteverzuim

Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.

 Zorgteam op school
Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan de school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hiervan wordt u altijd op de hoogte gebracht.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind, is:

 • Yvonne Nijhof
 • Telefoonnummer: 088 – 20 10 000
 • Mobiel: 06-30179876
 • E-mail:y.nijhof@cjgrijnmond.nl

 Alles over gezond en veilig opgroeien
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Als u dat wilt, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website www.centrumvoorjeugdengezin.nl.

 

SISA

Het Kompas is aangesloten op het SISA signaleringssysteem.

Wat is SISA?

SISA is een afkorting voor: Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor SIgnaleren en SAmenwerken).

Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren in de Stadsregio Rotterdam die hulp nodig hebben worden gemeld in een computersysteem.

Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien. Om het kind en zijn of haar ouders daarbij te helpen kan het gebeuren dat er meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat de hulpverleners dat van elkaar weten. Zo kunnen organisaties samen ervoor zorgen dat de ouders of verzorgers de juiste begeleiding en hulp krijgen. Hierdoor kan hun samenwerking met elkaar beter verlopen zodat ze de juiste resultaten behalen.

Het SISA-signaleringssysteem houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind.

Wat betekent SISA voor u?

Voor u als ouder of verzorger verandert er helemaal niets, u blijft gewoon contact houden met de instantie(s) waar u bekend bent. SISA zorgt er alleen voor dat die instanties beter met elkaar gaan samenwerken zodat u verzekerd bent van de beste hulp.

Wat belangrijk is om te weten is dat in SISA alleen is opgenomen dat u bekend bent bij een organisatie, maar niet waarom.

Privacy in SISA

Het signaleringssysteem is goed beveiligd. Dit moet volgens de AVG.  SISA heeft ook een privacyreglement dus met de gegevens van de jongere wordt zeer zorgvuldig omgegaan.

Wie doen er mee?

SISA is de schakel tussen een groot aantal partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs. Wilt u weten welke diensten en organisaties op dit moment signalen leveren aan SISA? Kijk dan op www.sisa.rotterdam.nl