Op het Kompas geven we onderwijs met de bijbel als basis.. Dat betekent dat ons geloof in God, zoals wij hem leren kennen door zijn Woord en Geest, op school een centrale plaats inneemt. De Bijbel is voor ons gezaghebbend, waarbij het verlossend werk van Christus, de blijde boodschap van het evangelie, de kern is van waaruit we mogen leven.

Dagelijks bidden de leerkrachten met hun klas. Ook bidden en danken leerkrachten als team en persoonlijk voor ouders, kinderen en elkaar. Ook van u vragen wij: bid voor ons, de kinderen en de school.

Een goede eenheid tussen gezin en school vinden we belangrijk. Het werk van de school beschouwen wij als een verlengstuk van de opvoeding en toerusting van de kinderen in de gezinnen. We proberen een goede christelijke levenshouding te bevorderen in onze uitstraling naar binnen en naar buiten. Dat betekent, dat we er naar streven dat de omgang met elkaar en met anderen gekenmerkt wordt door christelijke naastenliefde.
We willen het kind leren te onderscheiden wat wel en niet goed is.

Onze leerkrachten worden benoemd op basis van hun inhoudelijke binding aan onze identiteit en meelevend lidmaatschap van een christelijke gemeente. Zij zijn allen binnen onze organisatie ‘beeldbepalers’ van ons bijbelgetrouw onderwijs. Zij dragen de identiteit actief uit en maken deze concreet in zichtbaar gedrag en handelen.

Het Kompas staat open voor alle ouders die voor het onderwijs aan hun kinderen bewust voor onze school kiezen.

Aan alle ouders wordt gevraagd de ouderverklaring te ondertekenen. In de ouderverklaring verklaren ouders dat zij instemmen met de grondslag en het identiteitsbeleid van het Kompas. Ook verklaren ouders dat zij er op uit zijn dat de geloofsopvoeding die het kind op school en thuis meemaakt bij elkaar past. Het is in het belang van het kind dat de geloofscultuur op school past bij wat het kind thuis meemaakt.

In een motivatiegesprek met de directeur is dit een onderwerp waarop school en ouder elkaar zullen moeten kunnen herkennen.

Notitie Identiteit ‘Het Licht schijnt’ 201405