De school ontvangt van het rijk een bedrag waaruit alle schoolzaken worden bekostigd. Van de ouders wordt een ouderbijdrage gevraagd van 55 euro per kind per jaar. De ouderbijdrage is bedoeld om schoolactiviteiten te bekostigen waarvoor geen vergoeding van de overheid wordt ontvangen. Uit deze bijdragen worden de volgende zaken bekostigd: vieringen rondom christelijke feestdagen, sinterklaasfeest, sportdag, schoolreis, klasbudget, excursies en overige activiteiten.

Niet alle ouders zijn in staat om dit bedrag op te brengen, terwijl andere ouders misschien best iets meer kunnen missen. Het is mogelijk om een extra gift te geven. Dit wordt zeer op prijs gesteld.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, u bent niet verplicht om te betalen en het zal niet zo zijn dat we een leerling niet toelaten wanneer u niet betaalt.

De hoogte van de TSO-bijdrage is vastgesteld op 4 euro per gezin per week, wat neerkomt op een bedrag van 160 euro per gezin per schooljaar. Als u vaste overblijfkracht bent, krijgt u een korting van 80 euro op dit bedrag en daarnaast ook een vergoeding per keer dat u overblijft.

Ook betalen de ouders een bestuursbijdrage van 35 euro per gezin per jaar. Van dit bedrag worden kosten betaald voor lidmaatschappen van o.a. LVGS, PO-RAAD (LEV-WN wordt hiervoor aangeslagen per individuele leerling), bestuurskosten (vergaderingen, reiskosten, administratiekosten) en algemene kosten.

Voor al deze bijdragen ontvangt u aan het begin van het schooljaar een verzamelfactuur van LEV-WN.

De directeur is eindverantwoordelijk voor de financiën van de school en de besteding van de ouderbijdrage en legt hierover verantwoording af aan de MR.

Het rekeningnummer van LEV-WN is: NL 16 RABO 0353 236 713. Bij het overmaken van geld altijd vermelden dat het voor Het Kompas is.

Van de Stichting Vervoer ontvangt u apart een rekening voor het vervoer.